دارو و بیوتکنولوژی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بیوتکنولوژی

 

تعریف بیوتکنولوژی در ویکی پدیا : واژه زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی کارل ارکی (Karl Ereky) به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر مقابل آن در فناوری‌های ساخت بشر به کار برده شد. به طور کلی هر گونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فرآورده‌های گوناگون با استفاده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن‌ها در سطح مولکولی در حیطه این مهم‌ترین، پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری سده حاضر، زیست‌فناوری، قرار می‌گیرد.

بیوتکنولوژی فنی است که ازموجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصولات، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات وتغییر صفات میکروارگانسیم ها برای کاربردهای ویژه استفاده می کند. بیوتکنولوژی به لحاظ ویژگیهای ذاتی خود دانشی بین رشته ای است. کاربرد این گونه دانش ها درمواردی است که ترکیب ایده های حاصل درطی همکاری چند رشته به تبلور قلمرویی بانظام جدید می انجامد و زمینه ها وروش شناسی حاصل خود را دارد ودرنهایت حاصل برهم کنش بخش های گوناگون زیست شناسی ومهندسی است . زیست فناوری در اصل هسته ای مرکزی ودارای دوجزء است : یک جزء آن درپی دستیابی به بهترین کاتا لیزور برای یک فرآیند یا عملکرد ویژه است وجزء دیگر سامانه یا واکنشگری است که کاتالیزورها درآن عمل می کنند .

traveling_lg

پیدایش بیوتکنولوژی

سابقه به کارگیری میکروارگانسیم ها برای تولید مواد خوراکی مانند سرکه، ماست وپنیر به بیش از8 هزار سال پیش برمیگردد .نقش میکروارگانسیم ها درتولید الکل وسرکه درسده پیش زمانی کشف شد که گروهی ازبازرگانان فرانسوی درجست وجوی روشی بودند تا ازترش شدن شراب وآبجو هنگام جابه جایی آنها ها با کشتی به نقاط دورجلوگیری کنند .آنان ازلویی پاستور درخواست کمک کردند .لویی پاستورپی برد که مخمرها درخلا قند را به الکل تبدیل میکنند .این فرآیند بی هوازی تخمیر نام دارد ونیز دریافت که ترشیدگی وآلودگی براثرفعالیت دسته باکتری اسید استیک که الکل را به سرکه تبدیل می کند روی می دهد.بیوتکنولوژی مجموعه ای ازمتون وروشها است که برای تولید، تغییر و اصلاح فرآورده ها، به نژادی گیاهان وجانوران وتولید میکروارگانیسم ها برای کاربردهای ویژه، ازارگانیسم های زنده استفاده می کند.

 کاربرد روشهای علمی وفنی درتبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک( میکروارگانیسم ها، یاخته های گیاهی وجانوری و آنزیم ها ) برای تولید کالاها وخدمات در کشاورزی، صنایع غذائی ودارویی وپزشکی

-          مجموعه ای ازفنون و روشها که درآن ازارگانیسم های زنده یا قسمتی از آنها درفرآیندهای تولید، تغییر وبهینه سازی گیاهان وجانوران استفاده می شود .

-          کاربرد تکنیکهای مهندسی ژنتیک درتولید محصولات کشاورزی، صنعتی ، درمانی وتشخیص باکیفیت بالاتر وقیمت ارزانتر ومحصول بیشتر وکم خطرتر

-          استفاده ازسلول زنده یا توانائیهای سلول های زنده یا اجزای آنها وفرآوری وانتقال آنها به صورت تولید درمقیاس انبوه

-          بهره برداری تجارت ازارگانیسم ها یا اجزای آنها

-          کاربرد روشهای مهندسی ژنتیک درتولید یا دستکاری میکروارگانیسم ها وارگانیسم ها

-          علم رام کردن واستفاده ازمیکروارگانیسم ها درراستای منافع انسان

-          تعاریف بالا ازبیوتکنولوژی هرکدام به تنهائی توصبف کاملی ازبیوتکنولوژی نیست ولی با قدرمشترک گرفتن ازآنهامی توان به تعریف جامعی ازبیوتکنولوژی دست یافت. بیوتکنولوژی همانند زیست شناسی، ژنتیک یا مهندسی بیوشیمی یک علم پایه یا کاربردی نیست که بتوان محدوده وقلمروآنرا بسادگی تعریف کرد. بیوتکنولوژی شامل حوزه ای مشترک ازعلوم مختلف است که دراثر همپوشانی وتلاقی این علوم بایکدیگر بوجود آمده است. بیوتکنولوژی معادل زیست شناسی مولکولی، مهندسی ژنتیک، مهندسی شیمی یاهیچ یک ازعلوم سنتی ومدرن موجود نیست، بلکه پیوند میان این علوم درجهت تحقق بخشیدن به تولید بهینه یک محصول حیاتی (زیستی ) یا انجام یک فرآیند زیستی بروشهای نوین ودقیق با کارآئی با قدمت زیاد مانند زیست شناسی بویژه زسیت شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی،شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی بیوشیمی، گیاه شناسی، جانورشناسی، داروسازی، کامپیوترو... تشکیل می دهند لیکن شاخه های این درخت که کم وبیش به تازگی روئیدن گرفته اند وهرلحظه با رشد خود شاخه های فرعی بیشتری  را به وجود می آورند بسیارمتعدد ومتنوع بوده که فهرست کردن کامل آنها دراین نوشته را ناممکن می سازد. تقسیم بندی بیوتکنولوژی به شاخه های مختلف نیزبرحسب دیدگاه متخصصین و دانشمندان مختلف فرق می کند ودر رایجترین تقسیم بندی از تلاقی وپیوند علوم مختلف با بیوتکنولوژی استفاده می کنند و نام شاخه ای ازبیوتکنولوژی را بدین ترتیب وضع می کنند . مانند بیوتکنولوژی پزشکی که از تلاقی بیوتکنولوژی با علم پزشکی بوجود آمده است یا بیوتکنولوژی کشاورزی که کاربرد بیوتکنولوژی درکشاورزی را نشان می دهد .بدین ترتیب می توان از بیوتکنولوژی داروئی pharmaceutical Biotechnology بیوتکنولوژی میکروبی، microbial Biotechnology ، بیوتکنولوژی دریا Marine Biotech ، بیوتکنولوژی قضائی یاپزشکی قانونی Forensic Biotech، بیوتکنولوژی محیطی Environmental Biotech ، بیوتکنولوژی غذائی ، بیوانفورماتیک Bioinformatic بیوتکنولوژی صنعتی   Industrial   بیوتکنولوژی نفت ....بیوتکنولوژی تشخیصی و... نام برد . این شاخه های متعدد درعمل همپوشانی ها وییوندهای متقاطع زیادی دارند و باز بدلیل ماهیت همه جانبه بودن بیوتکنولوژی نمی توان در این مورد نیز محدوده هائی را برای آنها تعیین نمود. گستردگی کاربرد بیوتکنولوژی درقرن بیست ویکم بحدی است که اقتصاد، بهداشت، درمان، محیط زیست، آموزش، کشاورزی، صنعت، تغذیه وسایر جنبه های زندگی بشررا تحت تاثیرشگرفت خود قرارخودهد داد. به همین دلیل اندیشمندان جهان قرن بیست ویکم را قرن بیوتکنولوژی نامگذاری کرده اند . بیوتکنولوژی ریشه درتاریخ دارد وتکوین آن را ازسالهای بسیار دورآغاز شده تابحال ادامه یافته است .

10148459

بیوسورفکتانت ها

بیوسورفکتانت مولکول های آمفی پاتیک با بخش های هیدروفوبی و هیدروفیلی می باشند که توسط میکروارگانیزم های مختلف تولید شده و در کاهش کشش سطحی ( از آن جمله کاهش کشش سطحي ترکيبات دارويي در بدن و جذب بهتر آن‌ها ) ، تشکيل ميکروامولسيون ها و نیز در توليد شوينده‌ها براي بالابردن کيفيت محصول و ... دخالت دارند . بخش قطبی می تواند یک کربوهیدرات ، آمینواسید ، گروه فسفات و یا ترکیبات دیگر باشد . بخش غیر قطبی نیز اغلب یک اسیدچرب بلند زنجیره است .

گروهی ازترکیبات آلی تولید شده توسط باکتری های نفت خوار هستند که به سه گروه بیوسورفکتانت های کاتیونی، آنیونی و خنثی طبقه بندی می شوند . هرکدام ازاین گروه ها دارای خصوصیات وکاربردهای مشخصی هستند . بیوسورفکتانت ها، علاوه برکاهش دادن کشش سطحی نفت، لایه یکپارچه نفتی را به ذرات کوچک ترمی شکنند و به این ترتیب باعث امولسیونه شدن و نهایتا" حل شدن لایه نفتی درآب می شوند همچنین نسبت سطح به حجم لکه نفتی را نیز افزایش داده و موجب می شوند تا باکتری های نفت خوار براحتی اطراف ذرات نفتی جمع شده و آن را تجزیه نماید. سورفکتانت های میکروبی ساختارهای مختلفی دارند:

1-     Glycolipid

•    rhamnolioid      که توسط گونه های مختلف  Pseudomonas تولید می شوند.

•    trehalolipid       که ازجمله باکتری های تولید کننده آن   Mycobacterium ها می باشند.

•   sophorolipid      این سورفکتانت ها توسط گونه های Torulopsis تولیدمی شوند.

2-     Phospholipid

3-     Lipopeptid  یا Lipoprotein

4-     Fattyacid  ها

کاربردهای مختلف صنعتی بیوسورفاکتانت ها

دراین بخش به برخی ازکاربردهای صنعتی بیوسورفاکتانت ها اشاره می شود :

1-     کاربرد درصنایع نفت

یکی ازاستفاده های بالقوه بیوسورفاکتانت ها درصنایع استخراج نفت خام میباشند . لازم به ذکراست که این مورد، نیازبه خالص بودن بیوسورفاکتانت نبوده وحتی می توان ازمحیط کشت حاوی سلول میکروارگانیسم نیز استفاده کرد. این ترکیبات درمقایسه با سورفاکتانت های شیمیایی، بسیار انتخابی عمل کرده ودرمقادیر کم مورد نیاز می باشند، دردامنه وسیعی ازشرایط فعال می باشند واز نظرزیست محیطی برای محافظت از مناطق ساحلی دربرابر آسیب ناشی از ترکیبات سنتزی شیمیایی مناسب می باشند مثلا" با استفاده ازترها لولیپیدهای حاصل از گونه Nocardia rhodochrous  ، حدود 30 درصد افزایش دراستخراج نفت خام ازمخازن زیرزمینی ماسه سنگی به ثبت رسیده است .

Behan20fig1

 پاکسازی آلودگی های نفتی وهیدروکربنی :

 تجزیه میکرویی آلودگی های نفتی وهیدروکربنی نیز یک فناوری مفید است که شامل کاربرد بیوسورفاکتانت ها می باشد. رامنولیپیدهای حاصل ازگونه P.aeruginosa مقادیربسیار زیادی ازآلودگی های ناشی ازحادثه نفتی Exon Valdz را درسواحل شنی آلاسکا برطرف کرده است . همچنین با افزودن رامنولیپیدهای حاصل از P.aeruginosa ، 56 درصد ازهیدورکربن های آلیفاتیک و37 درصد از ترکیبات آروماتیک خاک های لومی – ماسه ای آلوده به نفت، بازیافت شد .بیوسورفاکتانت های گلیکولیپیدی، بازیافت هیدورکربن ها وهمچنین تبدیل هیدورکربن ها به ترکیبات معدنی را تادوبرابر افزایش داده ودرمقابل زمان لازم برای سازگار شدن جمعیت های میکروبی به محیط را تا چند ساعت کاهش می دهند.

توانایی بیوسورفاکتانت ها درامولسیونه کردن مخلوط آب- هیدورکربن به خوبی ثابت شده است. این ویژگی، تجزیه هیدورکربن ها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. به همین علت، بیوسورفاکتانت ها پتانسیل بالقوه ای درمدیریت آلودگی های نفتی دارند.اخبرا" کارآیی بیوسورفاکتانت ها دررفع آلودگی های Polychorinated biophenyl Phenanthren ازخاک نیزنشان داده شده است .

2-     پاکسازی محیط زیست ازفلزات سنگین

بیوسورفاکتانت ها دررفع بیولوژیکی آلودگی های ناشی ازفلزات سنگین سمی مانند اورانیوم، کادمیم و سرب نیز مفید می باشند. این مساله ، کارآیی میکروارگانیسم ها ومحصولات آنها را درحل معضلات زیست محیطی نشان می دهد .

3-     کاربرد در صنایع غذایی

بیوسورفاکتانت ها کاربردهای بسیار گسترده ای درصنایع غذایی دارند. درحال حاضر، گروهی ازاین ترکیبات به عنوان افزودنی های مجاز مواد غذایی بکارمی روند . برای مثال ، لسیتین ومشتقات آن، استرهای اسیدهای چرب حاوی گلیسرول، سوربیتان (sorbitan) یااتیلن گلیکول ومشتقات اتیوکسیلات منوگلیسریدهای حاوی یک الیگوپپتید، درتمام دنیا به عنوان عوامل امولسیونه کننده درمواد غذایی مورد استفاده قرارمیگیرند .

4-     کاربرد درصنایع بهداشتی وآرایشی

بیوسورفاکتانت ها درصنایع بهداشتی و آرایشی نیز کاربردهای زیادی دارند . محصول حاوی یک مول سورفورولیپید و12 مول پروپیلن گلیکول، بسیار با پوست سازگار بوده وبه صورت تجاری به عنوان مرطوب کننده پوست مورداستفاده قرار می گیرد. تعداد زیادی از ترکیبات آرایشی با تبدیل آنزیمی مولکول های آب گریز( هیدروفوب) یکی ازسورفاکتانت های پرمصرف درصنایع آرایشی هستند که می توان آنها را ازمخلوط گلیسرول- چربی وبکارگیری لیپاز حاصل از  fluorescens . p با 90 درصد بازده، به دست آورد.

5-     سایرکاربردها

بیوسورفاکتانت همچنین درآب زدایی ازذغال سنگ، خمیرکاغذ، نساجی و صنایع فرآوری سنگ معدن اورانیوم کاربرد دارند.

 

اهداف وپروژه های موسسه درآزمایشگاه بیوتکنولوژی :

  • انجام پروژه آب نشاط آور
  • تولید بیوسورفکتانتها
  • انجام آزمایشات میکروبی آب

مقالات معتبر در زمینه بیو سورفکتانت :

1. N. G. K. Karanth, P. G. Deo and N. K. Veenanadig. Microbial production of biosurfactants and their importance. http://www.ias.ac.in/currsci/jul10/articles19.htm

2. Marcia Nitschke*; Cristina Ferraz; Gláucia M. Pastore. SELECTION OF MICROORGANISMS FOR BIOSURFACTANT PRODUCTION USING

AGROINDUSTRIAL WASTES. Brazilian Journal of Microbiology (2004) 35:81-85

3.A. Akhavan Sepahy, M. Mazaheri Assadi, V. Saggadian and A. Noohi. Production of biosurfactant from Iranian oil fields by isolated Bacilli. International Journal of Environmental Science & Technology. Vol. 1, No. 4, pp. 287-293, Winter 2005.

4.G. C. Okpokwasili  AND A. A. Ibiene. Enhancement of recovery of residual oil using a biosurfactant slug. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (5), pp. 453-456, 1 March 2006.

5. RANDHIR S. MAKKAR and KARL J. ROCKNE. COMPARISON OF SYNTHETIC SURFACTANTS AND BIOSURFACTANTS IN ENHANCING BIODEGRADATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS. Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 22, No. 10, pp. 2280–2292, 2003.

6. Parul Vatsa, Lisa Sanchez, Christophe Clement, Fabienne Baillieul and Stephan Dorey .Rhamnolipid Biosurfactants as New Players in Animal and Plant Defense against Microbes. International Journal of Molecular Sciences ISSN 1422-0067.Int. J. Mol. Sci. 2010, 11, 5095-5108.

7. Krishnaswamy Muthusamy, Subbuchettiar Gopalakrishnan,Thiengungal Kochupappy Ravi and Panchaksharam Sivachidambaram. Biosurfactants: Properties, commercial production and application. CURRENT SCIENCE, VOL. 94, NO. 6, 25 MARCH 2008.

8.Pattanathu K.S.M. Rahman and Edward Gakpe.Production,characterisation and aplications of Biosurfactants-Review.Biotechnology 7(2):360-370,2008.

9. A Tabatabaee 1, M Mazaheri Assadi 2, A A Noohi 1,V A Sajadian. Isolation of Biosurfactant Producing Bacteria from Oil Reservoirs. Iranian J Env Health Sci Eng, 2005, Vol. 2, No. 1, pp. 6-12.

10. M. Abouseoud  , R. Maachi and A. Amrane. Biosurfactant Production from olive oil by Pseudomonas fluorescens. Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology.

11.Lı´gia Rodrigues1, Ibrahim M. Banat2, Jose´ Teixeira1 and Rosa´ rio Oliveira. Biosurfactants: potential applications in medicine. Journal of Antimicrobial Chemotherapy Advance Access published February 9, 2006.

12. A. Ganesh and J. Lin. Diesel degradation and biosurfactant production by

Gram-positive isolates. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (21), pp. 5847-5854, 2 November, 2009.Available online at http://www.academicjournals.org/AJB

13. Sandra Hewald, Katharina Josephs, and Michael Bo¨lker. Genetic Analysis of Biosurfactant Production in Ustilago maydis. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, June 2005, p. 3033–3040 Vol. 71, No. 6

14. Qingyi Xu, Mitsutoshi Nakajima, Zengshe Liu  and Takeo Shiina. Biosurfactants for Microbubble Preparation and Application. International Journal of Molecular Sciences ISSN 1422-0067.Int. J. Mol. Sci. 2011, 12, 462-475

15 M. J. McInerney, R.M. Knapp, Kathleen Duncan, D. R. Simpson, N. Youssef, N. Ravi,M. J. Folmsbee, T. Fincher, S. Maudgalya, Jim Davis, and Sandra Weiland. Development of an in situ biosurfactant production technology for enhanced oil recovery. Principal Investigator: Michael J. McInerney University of Oklahoma Department of Botany and Microbiology 770 Van Vleet Oval.

16. Naim Kosaric Professor Emeritus, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. Biosurfactants and Their Application for Soil Bioremediation. N. KOSARIC: Biosurfactants for Soil Bioremediation, Food Technol. Biotechnol. 39 (4) 295–304 (2001)

17. Gholamreza Dehghan-Noudeh, Mohammad Hasan Moshafi, Effat Behravan,Saeed Torkzadeh and Masoud Ahmadi Afzadi. Screening Three Strains of Pseudomonas aeruginosa:Prediction of Biosurfactant-Producer Strain. American Journal of Applied Sciences 6 (8): 1453-1457, 2009

18. Arda Pakpitcharoena, Kajeenart Potivejkulb, Pornpimon Kanjanavasa, Supatra Areekita,Kosum Chansiria. Biodiversity of thermotolerant Bacillus sp. Producing biosurfactants, biocatalysts, and antimicrobial agents. scienceasia1513-1874.2008.34.424.

19.Dr. Agri. (Applied Microbiology), Department of Industrial Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112 Thailand. Biosurfactants from marine microorganisms. Songklanakarin J. Sci. Technol., 2005, 27(6) : 1263-1272

20. Namir I.A. Haddad, Ji Wang and Bozhong Mu. Identification of a Biosurfactant Producing Strain: Bacillus subtilis HOB2. Protein & Peptide Letters, 2009, 16, 7-13

اهداف وپروژه های موسسه درآزمایشگاه دارو

1-     اهداف آزمایشگاه دارو 

2-    پروژه های درحال اجرا

3-    تعریف داور و سورفکتانت

4-    مهمترین ویژگیهای سورفکتانتها در صنعت دارو

5-    کاربرد سورفکتانتها درصنعت داروسازی

6-    ارزش اقتصادی سورفکتانتها در صنعت داروسازی

این مرکز دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری درجهت تحقیق و پژوهش و سنتز سورفکتانت ها و کاربرد سورفکتانتها در زمینه پزشکی و بیولوژی است .

10147333

اهداف آزمایشگاه دارو :

آزمایشگاه دارو با هدف سنتز سورفکتانتها برای تولید داروها در اشل آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در سال 1376 تاسیس گردیده است . ازمواد سورفکتانت می توان در درمان برخی از بیماریها، همچنین در ساخت بسیاری از داورها، مواد شوینده و آرایشی استفاده کرد. عمده اهداف آزمایشگاه دارو به شرح ذیل می باشد :

1-     انجام طرحهای پژوهشی و نیمه صنعتی از آزمایشگاه تا پایلوت بر اساس نیاز یا سفارش واحدهای پژوهشی و صنعتی کشور

2-     بهینه سازی و بهبود شرایط تولید محصولات بیوژیک با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک به منظور افزایش سطح تولید وتوجیه پذیری اقتصادی فرآیندهای زیستی

3-     افزایش مقیاس (scale up) طرحهای پژوهشی انجام شده در دادنشگاهها، مراکز پژوهشی، واحدهای فناوری و صنعتی با استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پایلوت در ظرفیتهای مختلف

4-     ارزیابی فنی – اقتصادی مرحله آزمایشگاهی تولید محصولات بیوتکنولوژی در پایلوت برای تولید نیمه صنعتی

 

پروژه های درحال اجرا :

1-     تولید روغن آرامش ( تسکین دهنده دردهای کمر و پا ودست ) دراشل صنعتی

2-     پروژه تولید داروهای ضد سرطان به صورت مشترک با مرکز تحقیق سرطان ( cancer) بیمارستان امام خمینی

3-     پروژه مشترک درمان نارسایی های ریه با استفاده از سورفکتانت با مرکز درمانی ریه

4-     تولید دارویHIV

5-     تولید داروی هوشبری

6-      تولید رادیو داروها

تولید روغن آرامش ( تسکین دهنده دردهای کمر و پا ودست ...) دراشل صنعتی :

این دارو دارای خاصیت تسکین دهنده در دردهای کمر و پا ودست می باشد که به صورت جلدی مصرف می شوند این دارو در حال حاضر درموسسه درفضایی به وسعت 180 متر مربع تولید شده وبه عنوان روغن آرامش وارد بازار گردیده است .

ترکیبات این دارو که برپایه اسیدهای چرب وبیس گیاهی عصاره سیر می باشد عمدتا" عنصر و ترکیب اصلی فعال درسیر، عنصر ((آلین )) است . آلین عنصر شیمیایی بی بو از تیره اسید آمینه سیستین است . وقتی که هسته های سیرکوبیده میشود، آلین موجود در آن به ترکیب و ماده دیگری به نام آلیسین تبدیل میشود . آلیسین ماده فعالی است که به سیر ویژگی داشتن بو وبسیاری ازخواص درمانی آنرا می بخشد.

سیر تازه حاوی 0/25 تا 1/15 درصد آلین است . کل میزان مواد دارای گوگرد سیرپس ازکوبیده شدن سیر به 25 تا 35 درصد آن می رسد. آلیسین خواص آنتی بیوتیکی به سیر می بخشد. آلیسین همچنین از تشکیل کلسترول بیشتر جلوگیری می کند .

آجون ماده فعال مهم دیگری درسیر است که سبب پیشگیری از سخت شدن رگها وسکته مغزی میشود.

با توجه به تحقیقات بعمل آمده حدودا" 95% از افرادی که دارای دردهای دست وپا وکمر بودند با استفاده این داور تسکین یافته و در حال بهبود هستند .

 

مهمترین ویژگیهای سورفکتانها در صنعت دارو:

1-     جلوگیری از تخریب دارو

2-     افزایش زمان نگهداری دارو

3-     ذخیره سازی مقادیر زمان دارو

4-     پایداری در برابر استریل سازی گرمایی

5-     هدفمند کردن دارو رسانی دربدن

6-      سازگار زیستی بالا

7-     دفع راحت

 

SuperStock_1538R-57489

 

کاربرد سورفکتانتها درصنعت دارو سازی :

1-     داروی کم محلول و نامحلول

2-     داروی با قدرت کم

3-     داروی با جذب کم

4-     داروی ناپایدار در جذب دستگاه گوارش

5-     داروی ناپایدار ازنظر شیمیایی

6-      هدف قراردادن سلولها وبافتها به طور اختصاصی

مقالات معتبر در زمینه دارو :

1. SANTOSH K SAR & PANKAJ SONI DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY, 

CENTRE FOR ENVIRONMETAL SCIENCE & ENGINERRING BHILAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (C.G.) INDIA 491001. ANTIDEPRESSANT DRUG: SURFACTANT& POLYMER MEDIATED ACID CATALYSED HYDROLYSIS OF PHENYL UREA. International Journal of ChemTech Research. Oct-Dec 2009. Vol.1, No.4, pp 1335-1338.

2. Ben J. Boyd , Darryl V. Whittaker , Shui-Mei Khoob, Greg Davey . Lyotropic liquid crystalline phases formed from glycerate surfactants as sustained release drug delivery systems. International Journal of Pharmaceutics 309 (2006) 218–226

3. 1S. Biswal, P.N.Murthy, J.Sahu , P.Sahoo, F.Amir. Vesicles of Non-ionic Surfactants (Niosomes) and Drug Delivery Potential. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology Volume 1 . Issue 1 . April - June 2008

4. Carlota O. Rangel-Yagui, Adalberto Pessoa-Jr, and Leoberto Costa Tavares. Micellar solubilization of drugs. J Pharm Pharmaceut Sci (www.cspscanada.org) 8(2):147-163, 2005.

5. Timothy P. Stevens, MD, Robert A. Sinkin, MD, MPH, Robert H. Notter, MD, PhD,Zhengdong Wang, MD, Keith DelMonte, RPh, Larry Consenstein, MD, And William M. Maniscalco, MD. Alternative Strategies for Dispensing Exogenous Surfactant: Drug Cost Implications and In Vitro Feasibility Studies. Hospital Pharmacy Volume 39, Number 4, pp 338–345 2004 Wolters Kluwer Health, Inc.

6. A.T. Florence. SURFACTANT INTERACTIONS WITH BIOMEMBRANES AND DRUG ABSORPTION. Pure & Appl.Chern., Vol.53, pp.2057—2068.

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 23 اسفند 1389 ، 12:08 )  

0001

0002

0003

0004

0005

تصویر تصادفی

No images

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز40
mod_vvisit_counterدیروز79
mod_vvisit_counterاین هفته119
mod_vvisit_counterاین ماه2173
mod_vvisit_counterکل بازدیدها142558

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
 

حاضرین در سایت

ما 8 مهمان آنلاین داریم

اعضا : 1352
مطالب و محتوا : 45
لینك وب ها : 6
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 463212
سایت در حال بروز رسانی می باشد. لطفا طی روزهای آینده مراجعه نمایید
بستن
cialis farmacias ahumada viagra geneve promo viagra
medicaments generiques viagra viagra de venta en españa comprare kamagra online
  • revatio prix generique effexor 75 xylocaine achat
  • achat levitra 10 mg coomprar viagra barcelona viagra medicamento buy sulfamethoxazole trimethoprim no prescription pharmacy2u orlistat xenical over the counter big mistake
    voltaren emulgel vente libre norfloxacine 400 sans ordonnance furosemide comprimé